หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

สุวุฒิ ตุ้มทอง

  แนวทางการประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อรองรับการบริหารจัดการของหน่วยงาน
แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการหน่วยงาน การใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการ งบประมาณสำหรับคณะศาสตร์อุตสหกรรม (ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อม) ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (วันเพ็ญ ผลิศร) ระบบสารสนเทศเพื่อการเสนอของบประมาณ (สาวิตรี แป้นทอง) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (อริศรา เกสสมบูรณ์) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานวิจจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (ทศพร นามโฮง) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน (อภิรดี มีแสงเพชร) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลบุคลากร (ศิรินยา แตงอ่อน) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการจัดทำตารางสอน (อดิศักดิ์ สาระธรรม) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการเว็บไซต์และการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรมของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ (พิพัฒน์ ตรีไพบูลย์) ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา (นิธิดา วิวัฒน์พาณิชย์) การบริหารจัดการระบบสารสนเทศในหน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ธานี สมวงค์) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเว็บไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ศุภลักษณ์ บุญเชย) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกิจกรรมชมรม (เรืองสิน ปลื้มปั่น) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะศิลปศาสตร์ ศุนย์หันตรา (จิระวุฒิ สาระธรรม) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย…
  รายละเอียด วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13:20:54.227
 1. ขอความกรุณาผู้เข้ารับการอบรมนำเสนอภาพแนวคิดการพัฒนาระบบของท่านเอง ตามที่ท่านนำเสนอ เพื่อการประเมินหลังการฝึกอบรมครับ
    วันที่ 16 ก.ค. 2555 เวลา 13:27:00.713
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา :: ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลหลักสูตรอาชีวศึกษา ข้อมูลหลักสูตรสาขาฯ -> ระบบสารสนเทศเพื่อช่วยตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา -> รายงานข้อมูลนักศึกษา (จานวน/วุฒิการศึกษา/รายวิชา) รายงานผลการวิเคราะห์หลักสูตร / คำอธิบายรายวิชา รายงานผลรายวิชาที่สามารถเทียบโอนได้
    วันที่ 2 ส.ค. 2555 เวลา 15:16:59.563
 3. กรุณาช่วยกันแจ้ง สมาชิ MIS-rmutsb ใกล้เวลาในการประเมินหลังการอบรมแล้ว ขอความกรุณาช่วยสรุป รูปแบบของระบบสารสนเทศ พร้อมทั้งรายงาน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกับ ผมกำลังประสาน ท่านอธิการ ในการมอบวุฒิบัตรครับ
    วันที่ 3 ส.ค. 2555 เวลา 14:32:32.020
  การอบรบนักบริหารสารสนเทศ มทรส. รุ่นที่ 1
บรรยากาศพิธีเปิดและการฝึกอบรมอบรมนักบริหารสารสนเทศ มทรส.รุ่นที่ 1" Mis rmutsb 1"  
  รายละเอียด วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 13:32:37.920
 1. ทดสอบ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 15:28:02.420
 2. very good
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 15:50:49.043
 3. ไปมารอบโลกอีกเหมือนกันกว่าจะเจอ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 15:55:57.827
 4. good
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 16:03:44.260
 5. เป็นการอบรมที่ได้ประโยชน์มาก ๆ ค่ะ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 16:08:38.183
 6. OK ค่ะ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 16:09:14.260
 7. ทดลองใช้ระบบ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 16:09:14.950
 8. ใบงาน1และ2 ที่ต้องทำ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 16:16:03.293
 9. วันนี้ OK แต่การบ้านเยอะไปหน่อยค่ะ
    วันที่ 2 ก.ค. 2555 เวลา 16:16:40.433
 10. ได้รับความรู้ดีมากค้า ส่งการบ้านไม่ทันแน่เลยค้า
    วันที่ 3 ก.ค. 2555 เวลา 16:35:46.340
 11. จะมีงานกลุ่มมั้ยครับ
    วันที่ 4 ก.ค. 2555 เวลา 12:54:47.653
 12. ได้เรียนรู้ระบบเยอะดีค่ะ
    วันที่ 9 ก.ค. 2555 เวลา 10:44:18.360
 13. มาแล้ว ๆ ^^
    วันที่ 17 ก.ค. 2555 เวลา 13:54:11.400
  รายงานสารสนเทศสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ประจำปี 2553
รายงานสารสนเทศสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ ประจำปี 2553 ^^    
  รายละเอียด วันที่ 12 ต.ค. 2553 เวลา 11:49:55.287
  การแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ภายในองค์กร มทรส ประจำปี 2553
หน่วยงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาองค์กรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ สิ่งที่ต้องการ สรุปรายงานผลการดำเนินงาน KM ปี 52-53 สรุปรายงานการนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน การบันทึกความรู้ตนเองผ่านระบบการบริหารจัดการความรู้ KMS  
  รายละเอียด วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:34:49.483
 1. เป็นระบบที่ดีมาก...สามารถหาความรู้ในด้านต่างๆได้จากระบบ KMS นี้
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:45:15.860
 2. เป็นฐานข้อมูลแบบที่ปรารถนา ขอขอบคุณทีมงานนะคะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:49:15.640
 3. ในการเข้าอบรมครั้งนี่ ได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:52:19.750
 4. ไสว เทศพันธ์ ขอรายงานตัว วันนี้ทำให้รู้ว่าต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มอีก คือ สรุปรายงานผลของ KM ปี 52 และ53เรื่องของแผน KM ที่ต้องทำ 2 ชุด วันนี้ได้รู้ว่า KM มีประโยชน์มาก ๆ กับตัวเราและองค์กร
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:54:46.673
 5. เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมครับ สามารถนำไปใช้จริงโดยเฉพาะในองค์ประกอบที่ ๗ ที่ ผมดูแลอยู่ ขอบคุณมากครับ สำหรับความรู้นี้
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:55:44.470
 6. ทราบถึงขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้ต่างๆ จากสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:56:06.127
 7. ได้รับความรู้และขั้นตอนการใช้ระบบบริหารจัดการ เพื่อนำไปเพยแพร่ในหน่วยงาน
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:58:07.830
 8. จากการเข้าอบรมในครั้งนี้ สามารถนำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนกันใน Cop ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 12:59:42.860
 9. มาครั้งนี้ได้รับความรู้กลับไปใช้เยอะดี
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:00:30.000
 10. มาอบรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจระบบมากขึ้น แล้วยังได้การบ้านกลับไปทำด้วย
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:02:24.187
 11. ได้ความรู้มากเลยค่ะ วันหลังเชิญมาอีกนะคะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:02:59.173
 12. คุ้มค่าจริงๆเลย ได้ความรู้ที่ชัดเจน และเข้าใจง่ายค่ะ ครอบคลุมเนื้อหาทุกเรื่อง ทุกด้านด้วยค่ะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:04:07.313
 13. เข้าใจง่ายขึ้น และนำไปปฏิบัติได้จริงครับผม
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:06:57.437
 14. การอบรมในครั้งนี้ทำให้รู้จัดขั้นตอนการเข้าระบบและมีประโยชน์ต่อการทำงานในอนาคต
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:08:55.657
 15. ได้มาอบรมครั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองเก่งขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย...คุ้มค่าจริงๆ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:12:39.220
 16. ได้รับความรู้จากการอบรมครั้งนี้ทำให้เข้าใจง่ายๆขึ้นและจะนำไปเผยแพร่ให้เพื่อนร่วมงานต่อไปค่ะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:13:44.703
 17. เป็นระบบที่ดี สามารถนำมาใช้ในงานประกันคุณภาพได้มากเลยค่ะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:14:07.157
 18. เป็นระบบที่ใช้งานง่าย และสะดวกในการค้นหาความรู้
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:14:45.750
 19. เป็นการบรรยายให้ความรู้ที่เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อตัวเองและหน่วยงาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆๆ ชอบมาค่ะท่าน ผอ. สวส.
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:15:51.720
 20. ได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในcop ไปใช้ในการเผยแพร่ในหน่วยงานเพื่อให้มีความรู้เพิ่มขึ้น
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:18:47.813
 21. อยากให้สมาชิกทุกคนใน มทรส. ได้ลองเข้ามาใช้ระบบนี้ มาร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการความรู้ และเสนอความคิดเห็นกันเยอะๆ ค่ะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:19:02.407
 22. เป็นระบบที่ได้รับความรู้ ไว้เป็นความรู้ของตนเองต่อหน่วยงาน
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:19:43.657
 23. ผมจะนำแนวทางการปฏิบัติที่ได้จากการอบรมวันนี้ไปเผยแพร่ในศูนย์หันตราและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกระบวนบวนการ KM ครับ ซึ่งอย่างแรกที่จะทำคือกลับไปสร้างเป็นคู่มือย่อๆสำหรับการใช้งานเบื้องต้นครับ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:32:03.627
 24. อยากให้ทุกๆคน ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ เยอะๆ ค่ะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:33:10.780
 25. ได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ดีมากเลยค่ะ
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:33:29.140
 26. จะนำความรู้ทั้งหมดวันนี้ไปบอกต่อแน่นอน ระบบดีๆอย่างนี้
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 13:33:45.970
 27. สิ่งที่ตัวเองรู้ ก็สามารถนำไปเป็นประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ในภายภาคหน้าต่อไป จาก 1คน เป็น 2คน จาก 2คน เป็น 4คน
    วันที่ 17 ก.ย. 2553 เวลา 14:01:37.830
 28. การบันทึกความรู้ตนเองผ่านระบบการบริหารจัดการความรู้ KMS ถ้าเป็นไปได้ เปิดกระทู้กลุ่มความรู้(Cop) ไว้รองรับ เพื่อให้แต่ละท่านที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้ว ได้มานำเสนอความรู้ที่ได้รับ เพื่อให้บุคคลอื่นได้รับความรู้ยิ่งขึ้นไป การบันทึกความรู้ตนเองผ่านระบบการบริหารจัดการความรู้ KMS เปิดกระทู้กลุ่มความรู้(Cop)จำเพาะ จะได้เป็นหัวข้อในการค้นหาได้ง่ายในเรืองของการฝึกอบรม ที่ทุกคนถ้าใครสนใจการอบรม ก็ได้มาหาในข้อมูลกลุ่มนี้ค่ะ และแถมยังช่วยประหยัดทรัพยากรองค์กรอีกด้วย ขอบคุณค่ะ สำหรับระบบนี้
    วันที่ 15 พ.ย. 2553 เวลา 12:32:34.153
  ส่งลิ้งการบ้านทำ Joomla ได้ที่นี่ครับ
ระบุชื่อ นามสกุล  หน่วยงานที่สังกัด URL ของเว็บ Joomla ของท่าน
  รายละเอียด วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 14:45:03.437
 1. http://203.158.224.39/web08/ ว่าที่ร.ต.จารึก เนตยกุล
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 14:59:35.547
 2. http://203.158.224.39/web07/นายวธัญญู วัฒนา
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:01:12.470
 3. http://203.158.224.39/web23/นางสาวสุปรียา คงแสงชู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:23:10.017
 4. http://203.158.224.39/web10/นางสาวนันทิยา แสนโกศิก
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:30:03.483
 5. http://203.158.224.39/web09 นางสาวศิรินันท์ ดีสวัสดิ์ (สสศ.)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:30:44.360
 6. http://203.158.224.39/web03/นายธีรยุทธ อุไกรหงษา
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:32:23.923
 7. http://203.158.224.39/web14/นางสาวขนิษฐา วงษ์นิ่ม (ตสน.)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:35:14.953
 8. http://203.158.224.39/web11/ น.ส.หนึ่งฤทัย ทองอยู่ (กองนโยบายและแผน)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 15:59:51.280
 9. http://203.158.224.39/web29/ น.ส.สุนันทา ใบชิต (กองบริหารงานบุคคล)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 16:00:33.377
 10. http://203.158.224.39/web01/นางสุภัทรา วิลามาศ(ทอ.)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 16:01:28.970
 11. http://203.158.224.39/web15/ว่าที่ ร.ต.อนุชา ดีเปรม (ตสน.)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 16:03:43.500
 12. http://203.158.224.39/web12/น.ส.สาวิตรี ชำนาญดี (กองนโยบายและแผน)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 16:10:40.877
 13. http://203.158.224.39/web06/น.ส.ภูริชา สุริวงษ์ (กบส.)
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 16:12:07.250
 14. http://203.158.224.39/web22/นุชจรีย์ ชูศรีวัน (กองคลัง)
    วันที่ 15 ก.ย. 2553 เวลา 15:04:58.953
  แนะนำเว็บไซต์ สอนการใช้งาน Joomla
ติดตั้งโปรแกรม จำลองเครื่องเป็น เว็บ Server http://www.appservnetwork.com/   เว็บไซต์ เป็นทางการของ Joomla http://www.joomla.org/   เว็บไซต์สอนการใช้งาน Joomla http://www.enjoyday.net/joomla   เว็บไซต์ Templates http://www.joomla24.com/ http://www.siteground.com/joomla-hosting/joomla-templates.htm    
  รายละเอียด วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 13:10:41.593
 1. ขอบคุณครับอาจารย์ ที่แนะนำเว็บไซต์ สอนการใช้งาน Joomla
    วันที่ 14 ก.ย. 2553 เวลา 13:23:10.890
  การผลิตสื่อประเภทวีดิทัศน์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผลิตสื่อประเภท วิดีทัศน์ รองรับการใช้ระบบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ LMS_rmutsb  ที่ มหาวิทยาลัยได้พัฒนา ซึ่งนับว่าเป็นอีกกล่าวหนึ่งของการพัฒนา สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนสอนในรายวิชาที่อาจารย์สอน โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจากทีมวิทยากร ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ในระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2553  ณ. อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ ประกอบด้วย  รศ.พงศ์ศิษฎ์     ไทยสีหราช รศ.สาธิต       วิมลคุณารักษ์ รศ. พิทยา    จำเริญจรัสวิทย์ รศ. วิศิษฐ์ศักดิ์    แป้นสัมฤทธิ์ อาจารย์วรวัฒน์  ชั้นประเสริฐ อาจารย์จิรพันธ์  ศุภดิษฐ์    เอกสารประกอบการบรรยาย : การผลิตรายการโทรทัศน์   , รศ. สาธิต  วิมลคุณารักษ์ เอกสารประกอบการบรรยาย : การถ่ายทำรายการนอกสถานที่  , รศ. พิทยา จำเริญจรัสวิทย์…
  รายละเอียด วันที่ 28 ส.ค. 2553 เวลา 10:32:06.887
 1. ได้ความรู้ใหม่ๆมาเยอะเลยครับ ทำให้ผมมองเห็นกระบวนการในการผลิตสื่อได้ชัดขึ้นและได้เทคนิคดีๆมาใช้ด้วย เช่นเทคนิคการถ่ายวิดีโอ การใช้โปรแกรม Ulead ฯลฯ อยากให้มีการอบรมด้านนี้อีกเรื่อยๆครับ และจะนำความรู้ที่ได้มาใช้ในงานผลิตสื่อของศูนย์หันตราต่อไปครับ
    วันที่ 2 ก.ย. 2553 เวลา 09:11:10.370
 2. ใช่ครับ ได้ความรู้มามากจริงๆครับ เคยได้แต่ตัดต่อเล่นๆ จนมาได้อบรมครั้งนี้ถึงได้รู้จักกระบวนการผลิตสื่อตั้งแต่กระบวนการแรก ถึงกระบวนการสุดท้าย ถ้าให้ดีน่าจะมีการอบรมผลิตสื่อทางด้านเทคนิค 3D เพิ่มเติม เพื่อที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ
    วันที่ 2 ก.ย. 2553 เวลา 09:42:57.090
  ของฝากจาก อเมริกา
  .......ช่วงวันที่ 5-13 สิงหาคม 2553 ได้มีโอกาส พานักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน  Certiport 2010 Worldwide Competition on Microsoft Office  ที่ Park city , Utha , USA  มีความยุ่งยากและความลำบากมากมาย ขอเล่าให้ฟังที่ละ step  ดังนี้ การเตรียมตัวในการขอ Visa  ไปอเมริการ มีความยุ่งยาก (แต่ผู้ที่จะไป อเมริกาจะต้องมีความพร้อมอย่างมาก) จะต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Online พร้อมการจองคิวเพื่อการสัมภาษณ์ในการขอ Visa ที่สถานทูตอเมริกา  (ข้อมูลในการขอ Visa เหมื่อนรายการ Talk show รายการหนึง เลย) ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดของแบบบันทึกข้อมูลผ่านระบบ Internet อย่างเข้าใจ ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ 
  รายละเอียด วันที่ 15 ส.ค. 2553 เวลา 16:50:51.103
 1. ขอเพิ่มเติมอีกเรื่องค่ะ (พอดีไปอบรมฯมาค่ะ) ผู้ที่ต้องการขอหนังสืออำนวยความสะดวกในการออกหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ (VISA) สามารถดูรายละเอียดหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองนโยบายและแผน หรือ http://plan.rmutsb.ac.th ค่ะ
    วันที่ 23 ส.ค. 2553 เวลา 09:54:42.517
 2. เคยไปขอ วีซ่า อเมริกา เหมือนกัน แต่ขาดเอกสารการขอไม่พร้อม เลยอดเลยเรา 5555
    วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 20:29:36.137
 3. ขอบคุณค่ะ...จะเก็บข้อมูลไว้ เผื่อว่าจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ
    วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา 11:15:47.760
  ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรตัวอย่างของ สวส. ประจำปี
 นี่คือรายชื่อคนเก่ง คนดี มีจรรยาบรรณ คุณธรรม และที่สำคัญเป็นยอมรับของบุคคลคนได้รับรางวัลเป็นบุคคลตัวอย่างประจำปี ปี 2551   ปี 2552  
  รายละเอียด วันที่ 27 ก.ค. 2553 เวลา 13:40:38.930
 1. อยากทราบ...
    วันที่ 30 ก.ค. 2553 เวลา 09:58:33.570
 2. แล้วเมื่อไหร่ จะถึงตาเราบ้างนะ (ล้อเล่น) แค่ขวัญใจมทร.แค่นี้ก็พอเละ
    วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 20:32:05.073
  นโยบายการนำระบบ e-Document มาใช้ใน มทรส.
มทรส ได้พิจารณาเลือก การพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการจัดการความรู้ KM  ปี  51 เพื่อลดช่องว่างการสื่อสาร และ ระยะเวลาในการส่งเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการ โดยขั้นตอนที่จำต้องดำเนินการลำดับแรก คือ  การกำหนดเส้นทางของเอกสารที่ส่งในหน่วยงานให้ชัดเจน  ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการใช้เครื่องมือในระบบเครือข่าย ความตั้งใจจริงของผู้บริหารหน่วยงานทุกระดับในการกำกับ และ ใช้ระบบ  IT  เข้ามาช่วยในการบริการจัดการ    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!    (บุคลากรท่านใดต้องการทราบความเป็นมาของ e-document  รองอ่านรายละเอียด ผมกำลังรวบรวมให้ท่านศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณครับ.......)  
  รายละเอียด วันที่ 27 ต.ค. 2552 เวลา 11:50:19.000
 1. เจ้าหน้าที่สารบรรณ ทุกหน่วยงานของแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หน่อย
    วันที่ 27 ต.ค. 2552 เวลา 15:28:58.000
 2. ในส่วนของ Inbox เราสามารถลบข้อมูลออกได้นะค่ะ เพื่อทำให้ในการเปิดข้อมูลใหม่ ไม่ช้า เพาระเอกสารจะไปบันทึกอยู่ใน สมุดทะเบียนค่ะ
    วันที่ 5 พ.ย. 2552 เวลา 16:59:55.000
 3. ระบบการใช้อิเล็กทรอนิกส์ ในการรับ-ส่งเอกสาร หรือระบบ E-doc รู้สึกถึงความสะดวก รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการประหยัดทั้งการถ่ายเอกสาร กระดาษ และเวลา ที่พูดได้เต็มปากว่า ดี เพราะได้สัมผัสและปฏิบัติทุกวัน รวมไปถึงการค้นหาและ save ข้อมูลที่ต้องการ นำมาใช้ ซึ่งได้ข้อมูลที่รวดเร็ว อยากให้หน่วยงานราชการหันมาใช้ระบบนี้กันมากขึ้นค่ะ
    วันที่ 5 มี.ค. 2553 เวลา 18:15:50.000
 4. ก่อนอื่นต้องขอยอมรับ ความคิดของท่าน ผอ. สุวุฒิ ตุ้มทอง ก่อนว่าการนำ เอาระบบ อีดอค เข้ามาใช้ เป็นวิธีการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ในการรับส่งเอกสาร ในต้อนแรกๆ ที่ยังไม่เคยได้ทำ รู้สึกยุ่งยาก สลับซับซ้อน พอได้ทำทุก ๆวัน แล้วรู้สึกเลยว่าใช่ ไม่ว่าจะเป็นการรับหนังสือ หรือการส่งเอกสาร สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา และขอให้มีการพัฒนาระบบดียิ่งๆ ขึ้น นะค่ะ
    วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 20:40:06.323
  บรรยากาศผลการแข่งขัน MOS_rmutsb_2010
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการใช้ ICT บรรยากาศการคัดเลือกนักศึกษาสำหรับตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ “MOS Olympic 2010"   ขอแสดงความยินดีที่คว้ารางวัล 1 ใน 10  ในการแข่งขันระดับนานาชาติ ที่รัฐ Utha ประเทศ  USA  word 2003 Excel 2003  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มทร. สุวรรณภูมิ ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2010 ที่รัฐ Utha ประเทศ สหรัฐอเมริกา  ระหว่างวันที่ 5-12 สิงหาคม 2553  ( MS version 2003)  บรรยากาศการอบรมและทดสอบการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ min_MOS lympic 2010  ณ. อาคารวิทยบริการ ศูนย์นนทบุรี    บรรยากาศการแข่งขัน การคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน MOS Olympic 2010  ณ.…
  รายละเอียด วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 15:40:35.340
 1. ขอแสดงความยินดีด้วนอีกคนนะครับ
    วันที่ 20 ส.ค. 2553 เวลา 10:58:53.970
 2. ขอแสดงความดีใจ กับน้องๆ มทรส. ด้วยนะค่ะ ที่ได้คว้ารางวัล 1 ใน 10 ของการแข่งขัน มอส โอลิมปิค 2010 ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างนี้ต้องฉลอง 555
    วันที่ 30 ส.ค. 2553 เวลา 20:45:07.637
 3. ขอแสดงความชื่นชมและยินดีด้วยค่ะ ปีหน้าส่งอีนะคะ
    วันที่ 31 ส.ค. 2553 เวลา 10:56:30.107
  Mos คืออะไร.........
บทนำ           ในศตวรรษที่ 21 “คือโลกแห่งการเรียนรู้และการแข่งขัน” เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการทำงานอย่างมากมาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาและคิดค้นอย่างต่อเนื่อง จึงให้โปรแกรมมีความสามารถในการใช้งานมากขึ้นและหลากหลาย ขณะเดียวกันทรัพยากรบุคคลในวัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ครู อาจารย์ ตลอดจนองค์กรต่างๆ ทั้งเอกชนหรือรัฐถะ ต้องปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า อีกทั้งต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน           ถ้าเอ่ยถึงบริษัทไมโครซอฟท์ น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักบริษัทที่ผลิตโปรแกรมสำเร็จรูป ที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้นิยมใช้มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะโปรแกรมที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ คือ MS Office ที่ประกอบด้วย MS Word , MS Excel , MS PowerPoint , MS Access และ MS Outlook โดยประมาณว่ามีผู้ใช้มากกว่า 1,000 ล้านคน แต่จะมีกี่คนที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า เรามักได้ยินคำถามหนึ่งอยู่บ่อยๆ ว่า “คุณมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรือไม่” , “คุณสามารถใช้งานโปรแกรม…
  รายละเอียด วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 13:35:42.760
  สรุปประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษา ขอเชิญอ่าน........
ประสบการณ์การฝึกงานของนักศึกษามีความสำคัญมาก เพราะเป็นการสะท้อนความรู้ ทักษะของนักศึกษาที่ผ่านกระบวนการเรียนการสอนของอาจารย์ และหลักสูตรที่กำหนด โดยความรู้นี้เป็นความรู้ที่ได้จากการรายงานผล และการสัมภาษณ์นักศึกษาในการเข้ารับการฝึกงานช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา ซึ่งมีประโยชน์มากกับการเรียนการสอน เชิญอาจารย์ลองพิจารณาดูนะครับ  นายกิตติยะ รันกิจ     นาย กิตติศักดิ์  เกิดแย้ม  นายฉัตรเทพ  ดวงโสภา   นายราเชนทร์  เกศนาค   นายวรพันธ์  ยวงจันทร์   นายอำพล  โคตา  นายนคร อุรโสภณ   นายกิติกร  ภุมรินทร์   นายประสิทธิ์  พุดหอม  นายผดุงพล  มั่งคั่ง  นายภูริพงษ์  สังข์แก้ว  นายสมบูรณ์  เหล่าบุญเจริญ  
  รายละเอียด วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 13:14:13.340
 1. ประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญทั้งผู้สอนและนักศึกษา เท่าที่อ่านดูนักศึกษาเราไม่มีแววเป็น พนักงานขายเลยนะครับ ทักษะการนำเสนอควรปรับปรุงกันทุกคน สงสัยในแต่ละรายวิชาคงต้องเน้นเรื่องนี้กันหน่อยแล้วครับ
    วันที่ 27 ก.ค. 2553 เวลา 15:21:57.760
  ความเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลอิงระบบสมรรถนะ เป็นระบบการประเมินที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ระบบสารสนเทศจึงมึความจำเป็นที่ต้องมีความเชื่อมโยงระบบงานที่บุคลากรปฏิบัติงานอยู่เข้าด้วยกัน ตามดังแผนผังความเชื่อมโยงในอนาคตอันใกล้จะต้องดำเนินการตามระบบที่ออกแบบไว้ ภาพความเชื่อมโยงระบบสารสนเทศรองรับการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร
  รายละเอียด วันที่ 24 ก.ค. 2553 เวลา 10:44:17.027
 1. เป็นระบบที่ดี เหมาะที่จะนำมาใช้กับบุคลากรของ มทร.ส. หากทุกคนให้ความสนใจกับระบบนี้มากเท่าไหร่ก็จะดีกับองค์กรมากขึ้น
    วันที่ 16 ส.ค. 2553 เวลา 13:24:56.393
 2. เท่าที่ผมทราบมาว่าหน่วยงานวิทยบริการได้ทำประเมินของบุคลากรแล้ว แต่ถ้าจะนำมาใช้จริงน่าจะมีการทดสอบระบบการใช้งานสักระยะหนึ่งเพื่อให้บุคลากรทำความเข้าใจกับการใช้งานให้ดีเสียก่อนน่าจะดีนะครับ
    วันที่ 15 ธ.ค. 2553 เวลา 09:47:43.127
 3. เท่าที่ได้เปิดอบรมไปบ้างแล้วให้กับคณาจารย์หรือบุคลกรในมาหวทิยาลัย พอจะมีไฟล์ภาพถ่ายวีดิโอไว้บ้างหรือไม่คะ ซี่งจะได้นำวีดิโอชุดความรู้นี้ นำมาศึกาให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องและอาจจะสามารถนำไปแนะนำหรืออบรมคนอื่นได้ด้วยคะ ขอบคุณคะ
    วันที่ 27 ม.ค. 2554 เวลา 13:05:41.967
  การใช้ MS Excel เบื้องต้น หน้าจอและการพิมพ์ข้อความ
เมื่อเปิดโปรแกรม MS Excel ครั้งแรก จะมีกรอบหน้าต่าง สำหรับอำนวยความสะดวก เช่น ให้เปิดไฟล์ใหม่ หรือกำหนดค่าต่าง ๆ ทำให้หน้าจอของ Excel ถูกกินพื้นที่ไป ในขั้นแรกนี้ ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม X เพื่อปิดหน้าต่างนี้ ดังรูป (ในวงรีสีแดง)   แต่ละส่วนของหน้าจอมีรายละเอียด ดังนี้ Title Bar   ส่วนนี้อยู่บนสุดของหน้าจอ จะบอกชื่อไฟล์ที่กำลังทำงาน ถ้ายังไม่ได้บันทึกไฟล์ Excel จะตั้งขื่อให้เป็น Book และตามด้วยตัวเลข เช่น Book1.xls, Book2.xls เป็นต้น แต่ถ้ามีการบันทึกไฟล์แล้ว Excel จะใช้ชื่อที่บันทึก Menu Bar   เมนูบาร์ อยู่ถัดลงมาจาก Title Bar เราใช้เมนูบาร์เพื่อบอกให้ Excel ทำงานตามที่เราต้องการ เช่น…
  รายละเอียด วันที่ 8 ก.ค. 2553 เวลา 14:32:12.180
 1. ขอบคุณครับ
    วันที่ 4 ส.ค. 2553 เวลา 12:02:27.727
 2. ขอเวอร์ชั่น 2007 ได้มั้ยคะ จะได้ update
    วันที่ 5 ส.ค. 2553 เวลา 18:08:20.087
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล : นายสุวุฒิ ตุ้มทอง
ประเภท :
สายงาน :
เลขตำแหน่ง : 114
ตำแหน่ง :
คณะ/สถาบัน/สำนัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา/กอง/ศูนย์ : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล : suwut.t
เบอร์โทรศัพท์ : 02-9691369
เป็นสมาชิกในกลุ่มความรู้
,  ,  ,  ,  ,  อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลการเกษตร,  วิธีการจัดสวน,  GIS,  การแก้ปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น,  ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์,  ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง,  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์,  ชุมชนคนรัก Excel,  ชุมชนคนรัก เคมี,  ชุมชนคนเดินทางไกล,  ชุมชนคนใฝ่รู้ (สุพรรณบุรี),  ชุมชนอาจารย์ที่ปรึกษา,  ชุมชนคนรักบุคลิก,  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลอิงระบบสมรรถนะ,  ศูนย์ทดสอบทักษะ ITมาตราฐานสากล,  ,  ประสบการณ์การฝึกงานและสหกิจศึกษา,  โลกสีเขียว,  ภายใน สวส. มีอะไร เชิญ....ชม,  ชุมชนคน GA,  เก็บมาฝาก...จากต่างแดน,  ชมสวน,  TQF วิศวะ,  ความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากร,  ระบบเครือข่าย,  การผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทวีดิทัศน์,  เทคโนโลยีการเรียนการสอน,  ประเมินผลโครงการ,  การสอนสู่...การวิจัยชั้นเรียน,  ชุมชนคนใช้ Joomla,  การจัดการความรู้ 2553,  รายงานสารสนเทศ สวส. ,  MIS 1@RMUTSB,  
ชื่อ/สโลแกน Blog: การจัดการความรู้ ( KM )_มทรส
ทั้งหมด 15 รายการ
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.