หน้าหลักระบบ ข่าวประชาสัมพันธ์ กลุ่มความรู้(Cop) ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ถาม-ตอบ ที่พบบ่อย(FAQ) รายงาน

บุรินท์ สุภีวี

  Bootstrap + datatable
การใช้ css bootstrap ร่วมกับ datatable java script ในการทำตาราง html ให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น เช่น ค้นหาข้อมูล , แบ่งหน้า . เรียงลำดับข้อมูล   ที่มา : https://datatables.net/manual/options ตัวอย่าง : http://application.rmutsb.ac.th/burin/test/bt/datatable.php  
  รายละเอียด วันที่ 11 พ.ย. 2559 เวลา 10:30:51.460
ข้อมูลเบื้องต้น
ชื่อ-สกุล : นายบุรินท์ สุภีวี
ประเภท :
สายงาน :
เลขตำแหน่ง : 20279
ตำแหน่ง :
คณะ/สถาบัน/สำนัก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา/กอง/ศูนย์ : กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำแหน่งทางบริหาร :
ตำแหน่งทางวิชาการ :
ข้อมูลการติดต่อ
อีเมล : burin.su
เบอร์โทรศัพท์ : -
เป็นสมาชิกในกลุ่มความรู้
แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ/เว็บไซต์เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกลาง ของมหาวิทยาลัย สวส.57,  การวิเคราะห์และประเมินผลความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (สวส. 58),  การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศ บนโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Walai AutoLib (สวส. 58),  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์,  การบริหารเอกสารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ Google Drive (สวส. 58),  การผลิตสื่ออินโฟกราฟฟิก (สวส. 58),  
ชื่อ/สโลแกน Blog:
ยังไม่มีข้อมูล บล็อก
Copyright © Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi.